Bendrosios sąlygos

Bendrosios sąlygos

Šios Bendrosios svečių namų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato Svečių Namų „ELENA“ esančio Baltijos aikštė – 18, Palangoje (toliau – Svečių Namai), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.
1. Svečių Namų teikiamos paslaugos

Šiose Sąlygose „ Svečių Namų paslaugos“ reiškia Svečių Namų svečių apgyvendinimo paslaugas.

2. Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka

2.1  Rezervacijos Svečių Namams dėl paslaugų teikimo turi būti siunčiamos Svečių Namų elektroniniu paštu arba atliekant rezervaciją Svečių Namų elektroninėje svetainėje;

2.2  Svečias, pateikdamas rezervaciją Svečių Namams, turi nurodyti į Svečių Namus atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už Svečių Namų suteiktas paslaugas būdą;

2.3  Svečių Namai, gavę Svečių Namų teikiamų paslaugų rezervaciją elektroniniu paštu arba Svečių Namų elektroninėje svetainėje pateikia svečiui išsamią informaciją apie pageidaujamas rezervuoti Svečių Namų teikiamas paslaugas, nurodydamas reikalaujamą sumokėti avansą už rezervuotas Svečių Namų teikiamas paslaugas bei avanso sumokėjimo terminą;

2.4  Standartinis avansinis mokestis yra 30% nuo užsakymo sumos, nebent svečias pageidauja kitaip (t.y. sumokėti didesnę nei 30% avansinę sumą);

2.5  Gavę svečio avansinį mokėjimą už rezervuotas Svečių Namų teikiamas paslaugas, Svečių Namai elektroniniu paštu patvirtina Svečių Namų teikiamų paslaugų rezervaciją, išsiųsdami rezervacijos patvirtinimo formą.

Svečių Namų teikiamų paslaugų rezervacija gali būti garantuota kreditine kortele, išankstiniu apmokėjimu arba sutartimi su Svečių Namais;

3. Sutartis dėl Svečių Namų teikiamų paslaugų

3.1  Sutartis dėl Svečių Namų teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias sumoka Svečių Namų nurodytą avansą už rezervuotas Svečių Namų teikiamas paslaugas ir/arba Svečių Namai patvirtina rezervaciją, el. paštu išsiųsdami rezervacijos patvirtinimo formą;

3.2  Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik kai jis patvirtinamas raštu;

3.3  Sutarties dėl Svečių Namų teikiamų paslaugų sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl Svečių Namų teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį;

3.4  Pripažinus vieną Sutarties dėl Svečių Namų teikiamų paslaugų punktą negaliojančiu arba derantis dėl jo pakeitimo, kiti minėtos sutarties punktai ir visa sutartis nepraranda galiojimo.

4. Rezervavimo atšaukimo tvarka ir baudos

4.1  Svečių apgyvendinimo paslaugoms:

4.1.1 Svečiui (-iams) atšaukus apgyvendinimo paslaugų rezervaciją arba jei Svečias nepasirodo rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną bei sekančias 2 dienas, Svečių Namai turi teisę pasilikti/pasilieka svečio (-ių) sumokėtą avansą kaip netesybas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

4.2 Svečių Namai turi teisę anuliuoti svečių apgyvendinimo teikimo patvirtintą rezervaciją be baudos ne vėliau kaip likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki užsakymo įvykdymo datos;

4.3 Jei Svečių Namai anuliuoja svečių apgyvendinimo ir/ar maitinimo paslaugų patvirtintą rezervaciją vėliau nei likus 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki užsakymo įvykdymo datos, jis įsipareigoja:

  • apgyvendinti svečius kitame Svečių Namuose su panašiomis ar geresnėmis sąlygomis už ne didesnę nei Svečių Namų teikiamų paslaugų rezervacijoje patvirtinta kainą,
  • savo sąskaita pervežti apgyvendinamus svečius į kitus Svečių Namus, jei svečiai neturi savo transporto,
  • svečiui pageidaujant, suteikti galimybę vienam  nemokamam skambučiui (ne daugiau nei 2 minučių trukmės);
5. Atsakomybė ir daiktų saugojimas

5.1 Svečių Namų svečių daiktų saugojimo Svečių Namuose tvarką reglamentuja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.

5.2 Svečių Namų svečiai privalo atlyginti Svečių Namams padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių  ar jų pasikviestų į Svečių Namus svečių kaltės;

6. Nenugalima jėga (force majeure)

6.1 Šalių atsakomybę už sutarties dėl Svečių Namų teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

7. Atvykimo ir išvykimo laikas

7.1 Svečių Namų svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Svečių Namus nuo 14.00 val.;

7.2 Registratūroje įsiregistravęs svečias gauna kambario (-ių) raktą (-us);

7.3 Svečių Namų svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Svečių Namų iki 12.00 val.;

7.4 Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Svečių Namų registratūrą;

7.5 Jei svečias išvyksta vėliau nei 12.00 val., jis privalo žodžiu įspėti apie tai Svečių Namų registratūrą;

7.6 Jeigu svečias iš Svečių Namų išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 50% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Svečių Namų išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;

7.7 Jeigu Svečių Namų kambaryje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta Svečių Namų rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią Svečių Namams mokamas papildomas šalių suderėtas mokestis.

8. Kainos ir mokėjimai

8.1 Svečių Namų teikiamų paslaugų kainos  ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos  Svečių Namų tinklalapyje www.elena-palanga.lt;

8.2 Su Svečių Namais už paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais, kreditine kortele ar bankiniu pavedimu;

8.3 Jeigu nėra sutarta kitaip, už Svečių Namų paslaugas galutinai turi būti atsiskaitoma atvykus registracijos metu;

8.4 Rezervuotos bei patvirtintos, bet svečių nepanaudotos, Svečių Namų paslaugos nėra kompensuojamos;

8.5 Svečių Namų mokamo avanso dydis bei avansinio mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos Svečių Namų bendrosiose sąlygose, individualiuose susitarimuose ar pasiūlymuose bei Svečių Namų pateikiamose išankstinio mokėjimo sąskaitose;

8.6 Svečių Namų paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodyta Svečių Namų paslaugų kaina gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu;

8.7 Svečių Namų paslaugų kaina be išankstinio raštiško įspėjimo gali būti keičiama tik tuo atveju, kai įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais yra keičiamas tam tikrų valstybei mokamų mokesčių dydis ar jų mokėjimo tvarka;

9. Kitos sąlygos

9.1 Svečių Namuose rastus (paliktus) svečių daiktus Svečių Namai įsipareigoja saugoti 2 mėn. po svečio išvykimo ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį;

9.2 Rašytiniu svečio prašymu Svečių Namuose saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio daikto (-ų) pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu Svečių Namuose;

9.3 Svečių Namų svečiai privalo tinkamai naudotis Svečių Namuose esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Svečių Namams apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečio kaltės;

9.4 Svečių Namų kambariuose ir kitose Svečių Namų patalpose esantys daiktai yra Svečių Namų nuosavybė, todėl Svečių Namų svečias (-iai) neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš Svečių Namų, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones;

9.5 Svečių Namuose ir/ar Svečių Namų teritorijoje svečiui (-iams) nuo 23.00 iki 7.00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilako šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems Svečių Namuose gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jis (jie) atsako įstatymų nustatyta tvarka;

Registracijos Svečių Namuose metu svečias (-iai) užpildo „Svečių Namų svečio registracijos kortelę“, joje nurodydamas vardą, pavardę, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimą ir numerį, atvykimo bei išvykimo datas, bei kitus svečių namams reikalingus duomenis, ir pasirašo.

Svečių Namai svečio (-ių) registravimosi metu:

– norėdami įsitikinti, kad Svečių Namų paslaugas (-ą) norintis gauti svečias (-iai) „Svečių Namų svečio registracijos kortelėje“ pateikė tikslius ir išsamius duomenis bei informaciją apie save bei siekdamas užtikrinti svečio (-ių) pateiktų duomenų bei informacijos tikslumą,

– siekdami patikrinti apmokėjimo priemonių turėtojo tapatybę arba nustatyti apmokėjimo arba kitų su tuo susijusių operacijų galiojimą ir teisėtumą,

gali reikalauti svečią (-ius) pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Svečių Namai, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

Skambinkite mums:

+370 (688) 52008

Rašykite mums el. paštu:

Prenumeruokite mus:

Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą dėl jų naudojimo. Daugiau informacijos

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.

Uždaryti